STADION

STADION

PRO ROZPIS LEDOVÉ PLOCHY KLIKNĚTE ZDE >>>>ROZPIS LEDOVÉ PLOCHY<<<<


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ZIMNÍHO STADIONU

1. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni se řídit tímto návštěvním řádem, pokyny pracovníků ZS a pořadatelů příslušné akce. Vstupem do prostor ZS se návštěvníci a uživatelé zavazují dodržovat Návštěvní řád a Návštěvní řád bruslení veřejnosti ZS CPA Delfín.
2. Vstup do prostor ZS je povolen návštěvníkům a uživatelům pouze v době provozu a dle platného rozpisu ledové plochy. Vstup je možný pouze přes hlavní vchod a v průběhu placených akcí pouze s platnou vstupenkou.
3. Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti a pronájmy. Doba provozu je veřejnosti oznamována na internetových stránkách www.delfinub.cz nebo v informační tabuli na ZS.
4. Dětem mladším 6 let je samostatný vstup do prostor ZS zakázán (vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby).
5. Vstup mládeže na bruslení škol je možný jen v doprovodu vyučujícího.
6. Za chování nájemců, hostujících mužstev, žáků, studentů a jiných organizovaných kolektivů nesou odpovědnost jejich trenéři, vedoucí, učitelé nebo osoby, na které je pronájem evidován.
7. Zákaz vstupu do prostoru ZS mají osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
8. Ve všech prostorách ZS je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zákaz vnášení pyrotechnických, třaskavých, výbušných či jiných hořlavých látek do všech prostor ZS pod pokutou 10.000,- Kč. Osoby, které nedodrží uvedené nařízení budou vykázány a v případě vzniklé škody v důsledku použití uvedených látek budou povinny uhradit veškerou materiální škodu včetně škody na újmě zdraví jiných osob a včetně všech pokut, které obdrží organizátor pořádané akce udělené příslušnými nadřazenými a pořádkovými institucemi.
9. Vodění či nošení zvířat do prostor ZS je zakázáno.
10. Návštěvníci i uživatelé ZS jsou povinni šetřit jeho zařízení, dodržovat pořádek ve všech prostorech ZS a další pokyny provozovatele.
11. Přísný zákaz házení různých předmětů na ledovou plochu, do prostorů střídaček a příchodů hráčů, trestné lavice, jakožto i na ostatní návštěvníky ZS.
12. Vstup na ledovou plochu a výstup z ní je povolen pouze určenými vchody v mantinelu. Přelézání hrazení (mantinelů) je zakázáno.
13. Zákaz vstupu na ledovou plochu bez bruslí (výjimku má doprovod dítěte při výuce bruslení jednou dospělou osobou).
14. Zákaz vstupu na ledovou plochu v době její úpravy.
15. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním provozního řádu včetně pokynů odpovědných zaměstnanců ZS nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Povinnost uhradit veškeré škody platí pro osoby, které je způsobily.
16. Vyloučeny budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků. Vyloučeny budou rovněž osoby manipulující s technickým zařízením ZS. Vykázat výše uvedené osoby má právo kterýkoliv zaměstnanec ZS a v případě potřeby bude přivolána Městská policie nebo Policie ČR.
17. První pomoc v případě zranění poskytne službu konající pracovník ZS (strojník), v případě pronájmu či jiné akce pořádané jiným pořadatelem je za poskytnutí první pomoci odpovědný zástupce pořadatele.
18. Zákaz nosit nápoje a jídlo na ledovou plochu.
19. Nájemníkům a veřejnosti je zakázáno vstupovat do technologických prostor včetně garáže pro rolbu ZS.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PRO BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
1. Vstup na bruslení je povolen pouze s platnou vstupenkou nebo permanentkou. Na bruslení veřejnosti se vztahují uvedené pokyny v Návštěvním řádu.
2. Doba bruslení veřejnosti je předem vymezena. Po ohlášeném ukončení bruslení musí bruslící ihned opustit ledovou plochu.
3. Vstup na bruslení veřejnosti je umožněn 15 minut před zahájením.
4. Při bruslení je nutné ukázněně jezdit pouze v jednom směru a neohrožovat ostatní osoby.
5. Děti mladší 7 let jsou povinné používat při bruslení helmu.
6. Při bruslení jsou všechny osoby povinné nosit rukavice, není povolen vstup v krátkých kalhotách.
7. Zákaz nosit na ledovou plochu hokejku, puk a jiné předměty, které by mohly ostatním způsobit zranění.
8. Za odložené a neuzamčené věci provozovatel v případě ztráty nenese žádnou odpovědnost.

Důležitá telefonní čísla:
Strojník: 737 837 519
Pronájmy: 572 619 541
Záchranná služba: 155
Městská policie UB: 156
Policie ČR: 158

IZS: 112

error

Staň se naším fanouškem i na sociálních sítích!